A A A

Privacyverklaring

Privacyverklaring t.b.v. de leden en hun wettelijke vertegenwoordiger, versie 25 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van de IJsvereniging Kagermeer , gevestigd te 2159LL KAAG, Irenelaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446236, hierna te noemen: KGM.  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: aad.onderwater@gmail.com. Hierna  kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. De opsomming kunnen wij aanpassen en/of uitbreiden, afhankelijk van de situatie.


De aspecten zijn :  Doel , Welke persoonsgegevens, Grondslag Bewaartermijn, Ontvangers: Onder dit hoofd staan de namen van de partijen om wie het gaat.

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. We noteren: Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mail adres, Geslacht, Bankrekening, en Trainingsgroep. Grondslag: Alles ter uitvoering van de overeenkomst. De bewaartermijn: Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, doch uiterlijk binnen 6 maanden. Ontvangers: We verstrekken, behoudens wettelijke verplichtingen deze gegevens niet aan derden.

Administratie . We noteren: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, Bankgegevens, Betaalgegevens, Geslacht, en Trainingsgroep. Grondslag:  Alles ter uitvoering van de overeenkomst. De bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Betrokken partijen: Penningmeester, indien van toepassing de Belastingdienst

Het verrichten en versturen van aankopen We noteren: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, (Kleding)maat, Bankgegevens, en Betaalgegevens. Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst. De bewaartermijn:  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijk geadviseerde 7 jaar.

Het versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief. We noteren: Voornaam, Achternaam, E-mailadres De grondslag ook hier: Uitvoering van de overeenkomst *) Bewaartermijn:  Zolang als men aangemeld is. Eventueel ontvangende partijen: NVT. *) Als er reclameteksten deel uit maken van Nieuwsbrieven, moet met de ontvangst door minderjarigen worden ingestemd door ouders of wettelijk verantwoordelijken.

Het versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. We noteren: Voornaam, Achternaam, en E-mailadres. Grondslag: Gebaseerd op toestemming . Bewaartermijn:  Zolang als men aangemeld is. Ontvangende partijen: Sponsoren en evt. andere verenigingen.

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren . NVT

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. We noteren daarvoor: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, en E-mail adres. Grondslag: Op basis van toestemming. Bewaartermijn: zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Ontvangende partijen: NVT.

Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden. Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Eerder treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen, maar ook dan zullen we overeenstemming trachten te bereiken in het bestuur, en aan uw verzoek voldoen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens. De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ons streven is uw persoonsgegevens maximaal te beschermen, binnen de mogelijkheden die ons wettelijk biedt.

Minderjarigen. Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid. De Vereniging past haar privacybeleid in voorkomend geval aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging u per e-mail en op de website informeren.

Contactgegevens. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de navolgende contactgegevens: Aad Onderwater, tel 0637329925 en/of e-mail aad.onderwater@gmail.com

Klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens. Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen ons inspannen zodanig met uw gegevens om te gaan dat u daar mee instemt.

Author:corrin